ขั้นตอนต่างๆที่ต้องเตรียมและทำเพื่อขอการตรวจลงตรา(Visa) และการขยายระยะเวลาการตรวจลงตรา(Visa Extension) ประเภท Non – immigrant O ระยะเวลา ๙๐ วัน

ทั้งแบบ Retirement (สำหรับคนต่างด้าวอายุเกิน ๕๐ ปีขึ้นไป) และ Spouse (สำหรับติดตามคู่สมรสสัญชาติไทย) ๑.ทำเมื่อยังอยู่ประเทศฝรั่งเศส ๑.๑ เตรียมเอกสารตามประเภทวีซ่าที่ต้องการขอจากประเทศฝรั่งเศส๑.๑.๑ การเตรียมเอกสารสำหรับขอวีซ่าเกษียณ๑.๑.๒...
แจ้งเปลี่ยนสถานะ “สมรส” เป็นสถานะ “หย่า” ที่ไทย ทำอย่างไร? เมื่อหย่าในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

แจ้งเปลี่ยนสถานะ “สมรส” เป็นสถานะ “หย่า” ที่ไทย ทำอย่างไร? เมื่อหย่าในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

ชีวิตคู่อาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไป หากท่านหย่าจากคู่สมรสตามกฎหมายฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว ท่านถือว่า มีสถานะ “หย่า” ตามกฎหมายฝรั่งเศส แต่ในทางกฎหมายไทย ท่านยัง “สมรส” กับอดีตคู่สมรสอยู่ หากต้องการแจ้งเปลี่ยนสถานะที่อำเภอในประเทศไทย จาก “สถานะสมรส” เป็น “สถานะหย่า” ...