สูติบัตรไทยอายุไม่เกิน 3 เดือน? สูติบัตรไทยหาย? ไม่มีสูติบัตรไทย? สูติบัตรไทยไม่ชัดเจน? สูติบัตรไทยขาด?

สูติบัตรไทยอายุไม่เกิน 3 เดือน? สูติบัตรไทยหาย? ไม่มีสูติบัตรไทย? สูติบัตรไทยไม่ชัดเจน? สูติบัตรไทยขาด?

ในประเทศฝรั่งเศส บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสจะสามารถทำการติดต่อขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ได้อยู่เสมอเมื่อต้องการ โดยทำการยื่นคำร้องขอผ่านทางอำเภอที่เกิด (Mairie) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด บางแห่งอาจจะให้ทำการติดต่อด้วยตนเอง บางแห่งอาจจะร้องขอให้ทำเรื่องผ่านอินเตอร์เนต...
ตราประทับกงสุลของกระทรวงต่างประเทศของไทย จำเป็นหรือไม่?

ตราประทับกงสุลของกระทรวงต่างประเทศของไทย จำเป็นหรือไม่?

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เอกสารที่เรามีอยู่ เช่น สูติบัตร (ใบเกิด), หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, มรณบัตร ฯลฯ  จำเป็นต้องนำไปทำการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนหรือไม่?  ในประเทศฝรั่งเศส...
แจ้งเปลี่ยนสถานะสมรสที่ไทย ทำอย่างไร?

แจ้งเปลี่ยนสถานะสมรสที่ไทย ทำอย่างไร?

หากต้องการแจ้งเปลี่ยนสถานะที่อำเภอในประเทศไทย จาก “สถานะโสด” เป็น “สถานะสมรส” อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้ : ขั้นตอนแรก: 1) สำหรับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานฝรั่งเศส เช่น ทะเบียนสมรสฝรั่งเศส...